ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ


на интернет сайт lebedka.bg

 

Пауър Уинч България ЕООД е официален предстатвител за България на продуктите KangarooWinch PowerLine и PowerLights. lebedka.bg е собственост на Пауър Уинч България ЕООД.

Използването на този сайт и регистрирането на заявка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.
Пауър Уинч България ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I.Общи условия

 • lebedka.bg е уебсайт за информация за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Пауър Уинч България ЕООД.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Пауър Уинч България ЕООД.
 • Пауър Уинч България ЕООД, чрез lebedka.bg има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварителнo уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.
 • При липса на складова наличност от заявената стока, Пауър Уинч България ЕООД, чрез lebedka.bg, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента при процеса на поръчка.
 • Пауър Уинч България ЕООД, чрез lebedka.bg се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • Пауър Уинч България ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес lebedka.bg.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

II.Права и задължения на страните

 1. Пауър Уинч България ЕООД се задължава:
 • да извърши доставка в срока указан в информацията за доставка на стоки на заявената за покупка стока.
 1. Клиентът се задължава:
 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
  • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка.
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка (офис на куриер), в срока, оказан в информацията за доставка. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи.
За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Пауър Уинч България ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Пауър Уинч България ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 •  цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 •  при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес : гр. София, – кв. Военна Рампа, ул. Проф. Иван Георгов 1Б, получател  Пауър Уинч България ЕООД.

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Пауър Уинч България ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката;
 •  стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети;
 •  клиентът е съгласувал с представител на Пауър Уинч България ЕООД начина на възстановяване на заплатената от него сума за закупената стока, подлежаща на връщане.;

Пауър Уинч България ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни

 • Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Пауър Уинч България ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: [email protected]

1.Разкриване на информацията

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Пауър Уинч България ЕООД“ чрез lebedka.bg.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

“Пауър Уинч България ЕООД“, чрез lebedka.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • Пауър Уинч България ЕООДчрез lebedka.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

III. Отговорност

 • Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Пауър Уинч България ЕООД чрез lebedka.bg. Пауър Уинч България ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

IV. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Пауър Уинч България ЕООД съобразно българското законодателство.

error: Content is protected !!